این سرویس به منظور دریافت شماره شبا برای حسابهای متمرکز بانک سپه بوده و دارندگان حسابهای سایر بانکها، جهت آگاهی از شماره شبای خود به بانک مربوطه مراجعه نمایند.
[اطلاعات بیشتر در خصوص شماره شبا و آدرس اینترنتی سایر بانکها جهت دریافت شماره شبا]