پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری

مفاد قرارداد مورد تایید اینجانب است.