ردیف شناسه قبض شناسه پرداخت نوع قبض نام سازمان مبلغ (ریال) حذف