واگذاری عاملیت فروش سهام عدالتمفاد قرارداد مورد تایید اینجانب است.